Berichten box

Focus op de toekomst leggen

Geachte collega raadsleden,

Naar aanleiding van het interview met burgemeester Schrier gepubliceerd in de Leeuwarder Courant
hebben wij als NLV de conclusie getrokken dat we een beschouwing van de gevolgen op zijn plaats
vinden. Wat ons betreft geeft dit ook tegelijkertijd een doorkijk naar de toekomst. In het artikel wordt
geschreven dat de burgemeester voor zichzelf geen actieve rol weggelegd ziet. Hier past wel een
nuancering. Juist omdat de burgemeester boven de partijen staat zal hij niet snel van
vooringenomenheid of partijdigheid beschuldigd worden en is het wijs om zijn advies ter harte te
nemen. Hij roept de partijen op om over hun schaduw heen te stappen. Hoe denken we dit aan te
pakken? Wij, NLV, zien dat als volgt.

Allereerst een korte schets van de huidige situatie. Twee wethouders hebben ontslag genomen. Zij
hebben elk recht op drie jaar en twee maanden wachtgeld. In het eerste jaar is dat 80% van het
verdiende salaris. Daarna is het 70%. Dit is een forse uitgave, helemaal in relatie tot de omvang van
de begroting van Vlieland. Zijn we als gemeenteraad van Vlieland ons allen bewust van dit feit?
De gebeurtenissen van de laatste weken hebben ertoe geleid dat gesteld kan worden dat drie van de
vier raadspartijen, beschadigd zijn. GroenWit is de enige partij waarbij dat niet het geval is. NLV ziet
zijn wethouders kandidaat wegvallen. De kandidaat van Lijst Fier heeft zich teruggetrokken en ABV
moet op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter en verondersteld wordt dat zij op korte termijn geen
kandidaat wethouder kunnen presenteren.

Naar ons idee kan geconcludeerd worden, dat naar alle waarschijnlijkheid twee wethouders van de
wal moeten worden aangesteld. Wij vinden het belangrijk om aan te stippen hoeveel kostbare tijd
hiermee verloren gaat. Deze nieuwe wethouders hebben tijd nodig om zich in te werken in de
eilander context, de lopende dossiers en wat er nog meer bij komt. Én daarbij worden er voor de
komende begroting geen beleidsvoorstellen voor 2023 gedaan. Daarnaast brengen wethouders van
de wal ook de nodige bijkomende kosten met zich mee, denk aan huisvesting, reiskosten etc.
Daar komt bij dat deze wethouders worden voorgedragen vanuit een tweepartijencoalitie met een
minimale meerderheid in de gemeenteraad. Dit wil zeggen een niet solide basis voor bestuurlijk
politieke stabiliteit in de komende jaren.

De huidige situatie van de burgemeester als enige bestuurder, moet ook niet te lang duren. Het is
heel bijzonder, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar gezien elk inhoudelijk dossier voorlopig onder zijn
verantwoording valt. Urgente zaken hebben een inhoudelijke visie nodig, de burgemeester kan advies
inwinnen bij de beleidsmedewerkers maar er is vanzelfsprekend een reden voor dat het college
normaliter uit meerdere wethouders en burgemeester bestaat. Dit met ieder zijn of haar eigen
portefeuilles in beheer. Met alle respect durft NLV de conclusie te trekken dat de kans bestaat dat de
huidige situatie negatieve invloed kan hebben op mogelijke beslissingen die genomen moeten
worden.

Hoe hier een weg in te vinden?
Een mogelijkheid die wij graag voor u schetsen is het volgende. De partijen besluiten om over te gaan
tot een zakencollege met twee wethouders. Deze wethouders worden via een openbare procedure
aan de hand van een functieprofiel geworven. Hij of zij kan van de wal óf van het eiland komen. De
vier partijen leveren elk een kandidaat voor de sollicitatiecommissie met de burgemeester in de rol
van adviseur. De griffier beheert het secretariaat.
Deze constructie heeft als voordeel dat er bestuurlijke continuïteit is bij de overgang naar een nieuw
college en dat er een grotere kans bestaat dat er een eilander inbreng is in dit mogelijke college.

Wat gaat de taak van dit college zijn?
ABV en Lijst Fier hebben de afgelopen weken gewerkt aan een coalitieakkoord, waarvan naar alle
waarschijnlijkheid een concept klaar ligt. Dit concept kan de basis vormen voor een raadsprogramma
gedragen door vier partijen die dit college gaat uitvoeren. In een raadsprogramma staan de ambities
van gezamenlijke partijen voor de komende raadsperiode. Dit biedt een ons inziens veelbelovend
perspectief gezien de inhoudelijke verschillen in goed overleg vaak oplosbaar zijn. Het gaat namelijk
om ons eiland Vlieland waarmee we allen het beste voor hebben.
Het bovenstaande geschetst kan binnen enkele weken in gang gezet worden. Er wordt dan bekeken of
er vanuit het raadsprogramma een koppeling kan worden gelegd met de komende begroting zodat er
toch voor 2023 concrete beleidsvoorstellen gedaan kunnen worden. Dit programma wordt dan ook
weer door de vier partijen vastgesteld in de gemeenteraad.

Samengevat, de bemensing van het college en het beleid voor de komende periode wordt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de totale gemeenteraad. Hierdoor kan een ieder op
gelijkwaardig niveau zijn of haar mening uiten tijdens eventuele politieke discussies met betrekking
tot nieuwe onderwerpen. Dit zorgt ervoor dat er samen wordt opgetrokken en ons uitgangspunt is
dan ook dat vier partijen meer weten dan twee.

Op dit moment, meer dan ooit, is het noodzakelijk om goed de verbinding te zoeken. Een zakelijke
benadering, met focus op de inhoud, kan helpen de onderlinge spanningen naar de achtergrond te
doen verdwijnen en op termijn misschien wel te laten oplossen. Van de afgelopen maanden hebben
wij geleerd dat kiezen voor een machtsbenadering de verhoudingen verstoren. NLV vindt het
belangrijk om nu de focus op de toekomst te leggen met het Vlielander belang voorop. Op deze
manier pakt NLV de handschoen op en stappen we over onze schaduw heen.

Tot slot vinden we het zeer belangrijk om te duiden dat wij, NLV, accepteren in de komende periode
geen rol te spelen in het college. We willen investeren in een bindende samenwerking in de
gemeenteraad omdat we vinden dat dit in de huidige situatie de beste garanties biedt voor een goed
en vakkundig bestuur dat de belangen van ons eiland en al onze inwoners, op een goede wijze kan
behartigen.

Nieuw Liberaal Vlieland