Berichten box

Raadsvergadering 19 December 2022

Vanaf heden gaan wij u een samenvatting geven van de raadsvergaderingen met daarbij achterliggende motieven voor gemaakte keuzes en ingenomen standpunten.
Na de impasse van de afgelopen periode volgde een volle agenda, het beloofde een lange zit te worden.

Het eerste punt dat we willen belichten is de presentatie van Cees Visser en Thijs Speelman van De Jutter, over de wens voor twee Tiny Houses op het terrein van de school te plaatsen.
Hier zitten planologisch nogal wat haken en ogen aan, wel zijn we van mening dat we goed moeten uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het kan ook van belang zijn voor de lokale ondernemers.
Op dit moment werkt de Jutter met een aantal leerkrachten van de wal die hier twee of drie dagen per week zijn. Een aantal van hen verblijft in een woning die de Jutter huurt maar er moet nog steeds extra bij gehuurd worden, wat veel geld kost. Vandaar dit initiatief.

Na deze presentatie kwam de bespreking over de tijdelijke plaatsing van een tent van de Poiesz op het Westerse Veld aan bod. Een lastig onderwerp waarbij wij ook van mening zijn dat het niet een ideale situatie betreft. Het betrof een bespreekpunt op de agenda, wat wil zeggen dat er geen besluit over genomen wordt. De beslissingsbevoegdheid over dit onderwerp ligt bij het college en het college heeft besloten om de raad te raadplegen. Inmiddels heeft het college dan ook toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke supermarkt(tent) op het Westerse Veld. NLV vindt het algemeen belang in deze het zwaarst wegen. Tijdens de korte sluiting van de Coop naar overgang Poiesz is dit ook wel gebleken. Een tweede supermarkt op Vlieland is essentieel, het gehele jaar rond. Hiernaast is dit een harde eis van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Tot slot moeten we ook niet vergeten dat deze locatie is aangedragen door de Gemeenteraad zelf gezien alle andere mogelijke locaties waren uitgesloten.

Agendapunt 13 betrof het herzien van het bestemmingsplan Buitengebied met de vraag voor een nieuwe permanente bedrijfslocatie op het strand.
Het gaat hierbij om de bouwwerken van de verschillende ondernemers in outdooractiviteiten en verhuur. We zijn van mening dat bedrijven die tijdelijk gevestigd zijn op het strand meer aandacht mogen besteden aan de uitstraling en verzorging hiervan gedurende het seizoen. En het is mogelijk dat dit beter wordt met permanente bebouwing, maar wij vinden toch dat het strand zoveel mogelijk vrij moet blijven hiervan en in haar originele staat het best tot haar recht komt.

Dan waren er nog 2 moties aan de orde.
Allereerst de motie van het ABV m.b.t. het verduurzamen van de damwanden van de jachthaven. Deze motie is ingediend bij het besluitpunt over een subsidieaanvraag voor het realiseren van deze verduurzaming en niet over hóe deze verduurzaming moet plaatsvinden. Onder andere om die reden hebben wij niet ingestemd met de motie en willen we eerst afwachten wat het concrete plan wordt.

De laatste motie was vreemd aan de orde van de dag ingediend door Lijst Fier over de concessie Openbaar Vervoer. Hierin werd gepleit voor het rijden met kleinere elektrische bussen op rustige momenten en deze is met voltallige steun van de raad aangenomen.