Berichten box

Toelichting Raadsvergadering 17 april 2023

De eerste beraadslaging van de raadsvergadering van 17 april jl. betrof het bespreken van de startnotitie ´Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis ́. Er is een noodzaak om te zoeken naar woningbouwlocaties en gelijktijdig moet het gemeentehuis verregaand verduurzaamd worden. Zoals gesteld in het Raadsakkoord wordt in een startnotitie een voorzet gegeven voor de te hanteren kaders, de wijze van participatie, de doorlooptijd, de kosten van bijvoorbeeld externe expertise en alle andere mogelijk onderwerpen die van belang zijn bij het opstellen van een uiteindelijk raadsvoorstel. Op deze manier kan de raad al vroegtijdig meedenken en beslissen over welk pad te bewandelen bijkomende issues. Tijdens de vergadering hebben wij aangegeven dat ons inziens de door het college aangegeven route in deze startnotitie met daarbij de nodige vormen van burgerparticipatie een zeer goede eerste stap is naar het uitdiepen van de mogelijkheden voor dit gebied. Het bevat meerdere gerichte onderzoeken die naar ons idee nodig én nuttig zijn om tot een gedegen en duurzaam besluit te kunnen komen. Gezien de hoge woningnood waar we mee te maken hebben op Vlieland, vinden wij het van groot belang dat alle mogelijkheden om meer woningen te realiseren onderzocht worden. Het perceel van het huidige gemeentehuis is groter dan dat van de oude bibliotheek, dus het ligt voor de hand om woningbouw op deze locatie ook te onderzoeken. Helaas bleek gedurende de avond dat niet elke fractie er zo over dacht. We stuitten op weerstand hierover bij anderen gezien zij het onderzoek slechts willen beperken tot de mogelijkheden voor woningbouw in de oude bibliotheek. Het lijkt erop dat een aantal raadsleden niet voortvarend aan de slag wil gaan en dit betreurt ons, we hopen dan ook van harte dat tijdens de komende raadsvergadering deze startnotitie toch groen licht krijgt, zodat dit het college de gelegenheid biedt om samen met zowel inwoners als professionals te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor zowel verduurzaming van het oude gemeentehuis als de mogelijkheden voor verplaatsing van het gemeentehuis naar de oude bibliotheek en opties voor het realiseren van woningbouw op beide locaties.

Wel zijn we verheugd dat alle partijen het unaniem eens zijn  over het vaststellen van het bestemmingsplan voor de Oostelijke eilandlodges van Kampeerterrein Stortemelk en het beschikbaar stellen van krediet voor het realiseren van mondzorg op Vlieland. Hierdoor kunnen beide zaken doorgang vinden en worden met zekerheid de laatste Boshuisjes gerealiseerd én kunnen we op termijn een volledig ingerichte tandartspraktijk verwachten zodat er aan iedere eilandbewoner en -bezoeker mondzorg verleend kan worden.

Tot slot vinden we het van belang om de evaluatie van de pilot handhaving aan te stippen. Het is te merken dat er meer wordt gehandhaafd op het eiland en dat de BOA zichtbaarder is in het dorp en er omheen. Dit vinden wij een zeer positieve ontwikkeling en met dit als uitgangspunt vinden wij het van belang dat de pilot wordt omgezet in een reguliere handhavingscapaciteit van gemiddeld 20 uur per week. Wel vinden we het van belang dat de punten die zijn beschreven in de evaluatie goed worden meegenomen en geëvalueerd tijdens de voortgang. Een verbeterpunt uit de evaluatie is de samenwerking met de politie en dat zij ook meer handhavend op kan treden, met name op de dagen dat de BOA niet aanwezig is. Dit vinden wij een goed uitgangspunt en zien wij graag terug in de praktijk.

Voorafgaand aan de beraadslaging werd een amendement ingediend door Lijst Fier om deze pilot te verlengen. Ondanks dat we een kritische noot op zijn plaats vinden is het wat ons betreft belangrijker dat er voortgang plaatsvindt en de pilot wordt omgezet. Dit is van belang gezien het feit dat het verlengen van de pilot risico’s met zich meebrengt, omdat we tijdens de pilot afhankelijk waren van de gemeente Harlingen qua inzet van de BOA. Mochten zij geen BOA ter beschikking hebben, bijvoorbeeld tijdens de Visserijdagen, dan kunnen zij geen BOA leveren aan Vlieland. Bovendien maakt Terschelling mogelijk ook aanspraak op de mogelijkheid om een BOA via de gemeente Harlingen in te huren. Harlingen heeft ook belang bij duidelijkheid op korte termijn met het oog op in te vullen vacatures. De stemmen zijn gestaakt omdat de raad niet voltallig was en het amendement en dus het raadsvoorstel 4 stemmen voor en 4 stemmen tegen kreeg. In de volgende vergadering komt het opnieuw op de agenda.